Witamy na stronie naszej szkoły

Dyrekcja Dokumenty Kontakt

 

 Strona główna

 Patron

 Nauczyciele

 Uczniowie

 Specjaliści

 Wydarzenia

 Sport

 Biedroneczka

 Konkursy

 W obiektywie

 Galeria

 Biblioteka

 Świetlica

Samorząd

 Media o nas

 Archiwum

 Filia

 Rada Rodziców

 Praca

 

 

praca


ogłoszenie archiwalne

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach zatrudni:

  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy - 3 etaty
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy
  • nauczycieli wychowania fizycznego w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty
  • wychowawców świetlicy w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 etaty
  • nauczyciela przyrody w wymiarze 6/18
 
CV proszę wysyłać na adres sp3@op.pl

 


 

informacja o wyborze kandydata na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

ogłoszenie archiwalne

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach zatrudni:

  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo)

  • nauczyciela bibliotekarza (0,5 etatu).

Informacje pod numerem telefonu: 883-356-192

CV proszę wysyłać na adres sp3@op.pl

 

 


ogłoszenie archiwalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

ogłasza nabór

                            na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 0,5 etatu1.Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
• ma obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

• nie była skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2. Wymagania dodatkowe - mile widziana:
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów podatkowych,
• znajomość przepisów płacowych,
• znajomość przepisów ZUS,
• znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
• znajomość obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych firmy VULCAN

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zakładu budżetowego,
• dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

4. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać :
• życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje
o stażu pracy,

• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (oryginały dokumentów do wglądu na życzenie)
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. )
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Ząbkach, ul. Kościelna 2 do dnia 20.12.2010 r. Tel. 883-356-192

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

W NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZĄBKACH

 

 

 

 

 

 

 

informacje

 rozkład dzwonków

 obowiązujące podręczniki

 kalendarz roku szkolnego